Home > Book
Check-outs :

廣韻研究 /

 • Hit:117
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 陳新雄教授從國學大師林尹先生習聲韻訓詁之學,二十餘年,而自身擔任聲韻訓詁之學,教授於國內外各大學者,亦逾三十年。 陳教授本其數十年教授研究之與經驗,於千禧年退休之後,特應本局之邀,將其一生功力所萃之聲韻學識,為本局撰寫《廣韻研究》一書,《廣韻》承繼《切韻》而來,《切韻》一書編撰之宗旨,首在「論南北是非,古今通塞。」故《廣韻》一書乃聲韻學樞紐,上可藉《廣韻》以探求上古遺音,中可藉等韻以求中古之細別,下可藉切語以明近代語音之流變,從而持《廣韻》以究方音之變遷。 本書共分五章: 第一章緒論,論及《廣韻》之價值、《廣韻》之版本、《廣韻》之淵源、韻書之總匯、相關之音系、《廣韻》之性質等各方面問題,皆詳分縷析,至為精要。 第二章《廣韻》之聲紐,述及聲之名稱、聲目緣起、三十字母與三十字母、陳澧系聯《廣韻》上字之條例、《廣韻》四十一聲紐、《廣韻》聲類諸說述評、輔音分析、清濁及發送收、音標說明、四十一聲紐之音讀、四十一聲紐之正聲變聲、《廣韻》四十一聲紐之國語讀音。 第三章《廣韻》之韻類,述及韻之名稱、《切韻》及《廣韻》之韻目、四聲及《廣韻》韻目相配表、陰聲陽聲與入聲、等呼、陳澧系聯《廣韻》切語下字之條例、二百六韻分為二百九十四韻類表、陳澧系聯條例與《廣韻》切語不能完全符合之原因、元音分析、語音變化、《廣韻》二百六韻之正變、《廣韻》二百六韻之國語讀音、《廣韻》二百六韻之擬音、《廣韻》聲調與國語聲調等。有前人研究之精華,有近代語音學之知識,更有陳教數十年教學研究獨到之心得。 第四章《廣韻》與等韻,緒論談及等韻與等韻圖、四等之界說、等韻之作用、韻圖之沿革。然後分別討論《韻鏡》、《通志‧七音略》、《四聲等子》、《切韻指掌圖》、《經史正音切韻指南》各韻圖之體製與內容,以及《切韻指南》之門法,反切名稱,運用及與今國語音讀之關係,皆作詳盡之介紹。 第五章《廣韻》以後之韻書共收十九部韻書分別介紹其體製與內容。可謂元元本本,殫見洽聞矣。治聲韻學者,得此一冊,不啻《莊子》所謂「得其環中,以應無窮者也」。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: