Home > Book
Check-outs :

宜蘭縣社會經濟發展史 /

 • Hit:98
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

本書從日治時期開始論述,一直到二十世紀今日的發展。宜蘭縣在日治時期歷經農業及防禦工業的建設及轉換;在戰後國府時期,則走出自己的社經路線。著者以西方的理論來檢驗宜蘭的城鄉發展,呈現不同的結果。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: