Home > Book
Check-outs :

渴望親密 /

 • Hit:79
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 在所有人際關係中,惟有婚姻最能建立人們心中深深渴望的親密,但也許因為害羞、害怕失去,或者不習慣表達和接受深情,使得我們往往一方渴望親密,一方面又害怕親密,而這樣「盡在不言中」的夫妻之愛,限制了親密關係的發展,也阻礙了心靈上相互的滋潤和滿足...。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: