Home > Book
Check-outs :

做個真正有自信的人 /

 • Hit:83
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 本書作者加藤締三分析與人交往時 ,產生不安、焦燥的原因 ,訴說認識真正的自己、看清對方、抱持自信生存的重要性 ,使你做個真正有「自信」的人。作者並著有「做個真正成熟的人」,該書蟬連金石堂排行榜暢銷書達七年之久。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: