Home > Book
Check-outs :

笛卡兒的沈思 : 現象學導論 /

 • Hit:229
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 《笛卡兒的沈思》是現象學創始者——胡塞爾以「先驗現象學導論」為題,經過精心準備的兩篇演講稿所編纂而成。胡塞爾藉由對笛卡兒《沈思錄》中論題的反省和改造,催生了先驗現象學的方法和問題,是現代哲學徹底的新開端。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: