Home > Book
Check-outs :

哲學研究 /

 • Hit:101
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

本書是維根斯坦後期哲學的代表作,也是維氏對自己後期哲學的總結。它既是現代西方哲學的一部奇書,又是一部具有劃時代意義的經典。維氏透過對一連串重大哲學問題的追問和探究,重新建立了他的後期哲學。本書對現代西方哲學的發展,產生了無與倫比的影響。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: