Home > Book
Check-outs :

當代心性之學面面觀 /

 • Hit:56
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

當代新儒學的主要任務即在研究儒學傳統與現代問題的關係,一面回顧過去,一面展望未來,期以融合傳統與現代,會通東方與西方,探討人類文化中的新秩序,這自然是艱鉅複雜而龐大的工程。本書收集了作者有關中國傳統哲學和新儒學的研究論文,合冊成書,提出自己的看法,期能與讀者有所交流。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: