Home > Book
Check-outs :

邁可⋅喬丹 : I am back /

 • Hit:42
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

冠軍好手追尋另一種勝利的精彩歷程邁可.喬丹 -- I Am Back「我迷失了,」喬丹說。「我迷失自我,但我自己並不知道.......」兩年前,飛人喬丹退出籃壇,在棒球場上登場,舉世震驚;今天,他重返NBA的消息,更成為年度最重大的運動新聞。這其中的轉折歷程,是一位著名運動員尋找自我的心路歷程。現在,飛人喬丹選擇了一個決戰點,br>

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: