Home > Book
Check-outs :

清代論詞絕句初編 /

 • Hit:82
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

論詞絕句為清代詞學批評之重要形式。本書探討清代論詞絕句之整理、研究、價值以及前此學者彙編之貢獻得失,並自眾多載藉廣蒐博采,計得133家1067首作品,萃於一編,俾利學界取資研究與後續收錄。本書另附清代論詞絕句研究專文數篇,或就個別作家之作品,或就多家論述同一主題之作品,予以闡幽抉微、會通發明,以示此等資料之研究門徑與詞學價值。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: