Home > Book
Check-outs :

社會及行為科學研究法 /

 • Hit:301
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

第一冊 總論與量化研究法1.社會科學研究方法的發展2.研究倫理3.研究設計4.研究文獻評閱與研究5.實驗研究法6.個體發展的研究方法7.抽樣調查研究法8.調查資料庫之運用9.焦點團體研究法10.古典測量理論11.試題反應理論12.社會網絡分析13.質量並用法

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: