Home > Book
Check-outs :

風水吉凶神煞識真 /

 • Hit:114
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《風水吉凶神煞識真》 堪輿學除了看龍穴砂水、地形地物之美惡外,理氣吉凶、得運失運、迎神避鬼之選擇術,亦涵蓋在內。其中選擇一道,禍福尤關,乃日用所不可少者。舉凡婚喪喜慶、建宅修方築墳,莫不謹慎擇吉行事,期能因而催福招祥,消災免禍。然地理神煞繁多,諸家之說,紛紛不一,令人無所適從。作者積數十年堪輿經驗,從前賢名論中搜集一百種常見的吉凶神煞,詳加分析,辨正舛訛,令人知所趨避,造福世人。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: