Home > Book
Check-outs :

腦力激進 : 十二週成長計畫 /

 • Hit:66
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 莎凡智商高達230,是金氏世界紀錄「智商最高」紀錄保持人,本書是全世界智商最高者所傳授的鍛鍊智力、激進腦力的秘訣。作者將腦力激進設計成十二週成長計畫,幫助讀者在不到三個月時間裡,能達到腦力「全面成長」的目標。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: