Home > Book
Check-outs :

海洋政策白皮書. Ocean policy white paper 2006 / 2006 =

 • Hit:60
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

本白皮書以國家海洋政策綱領為架構,全面就海洋權益與國家發展、海域執法與海上安全、海洋環境與海域資源、經營環境與海洋產業、海洋文化與民族特質、海洋人才與海洋科研各面向,完整的整合國內海洋事務,將其現況陳述讓民眾瞭解,並分析其未來之發展與重要課題,並呈現政府各項政策目標、策略與工作項目。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: