Home > Book
Check-outs :

小論文寫作秘訣 /

 • Hit:113
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《小論文寫作秘訣》 ◎針對升學、就業考試的小論文(作文)考題而寫的策略大全。 ◎告訴你怎樣寫才能使評分者「不得不給以高分」。 ◎「實戰秘術」六十五訣,提供你榜上題名的捷徑。 ◎全部根據小論文(作文)評分者的經驗編成,實用價值最高。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: