Home > Book
Check-outs :

馬上用俄語會話 : 常用俄語會話 /

 • Hit:96
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

本書共分5章,內容豐富,每章內容有1.單詞2形容詞、物主代詞、指示代詞3.課文並附練習題,了解自已的學習能力,俄語自然百分百沒問題。針對自修俄語和俄語系的學生而設計教材,也可當作各種專業工作者閱讀刊物。本書特色馬上用俄語大聲說,輕鬆學好俄語。簡短句子,提升你的俄語會話能力 !實用生活俄語句型,任何環境都能應對自如!

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: