Home > Book
Check-outs :

新手俄語好簡單 : 俄語會話入門 /

 • Hit:152
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 本書共分5章,生活對話帶入進入俄語學習世界,每章皆附有1.單詞2.語法3.練習一4.課文5.會話6.單詞和慣用語7.注釋8.練習二9.解答..等,內容豐富。提升讀者俄語語言能力,新手俄語真的好簡單。本書特色實用日常情境慣用語,活用的簡單俄語會話,快速的提高俄語水準!超簡單入門會話,一學就會。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: