Home > Book
Check-outs :

論語平解. 選篇 /

 • Hit:104
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《論語平解選篇(精緻盒裝)》 非如傳統以為,《論語》只是一無編排之語句彙集,而是一對儒學道理嚴密而體系性之論述與整理。既深邃地窮究人類存在之道,亦盡對人平實而正面之教誨。本書解說〈學而〉、〈為政〉、〈八佾〉、〈里仁〉、〈公冶長〉、〈雍也〉、〈述而〉、〈泰伯〉、〈子罕〉、〈陽貨〉十篇;十篇所包含之道理分別為:人類之道、人與作為之真實、共體之道、仁與君子兩本然之德行、社會之價值觀、中庸之道、人生命之道、德行之意義、個體自我之道、及人類之虛假性。 從《論語》,我們既見對中國古代道理之完整整理,亦見中國道理溫和而平實之真實;既能放之四海為準繩,亦不離人性與人之平凡,非以為求索超越價值始是。此《論語》思想永恆之意義。

作者介紹 譚家哲 作者少年就讀香港華仁中學時,在耶穌會會士鮑善能神父指導下,即已對哲學有所嚮往。大學期間又曾受業於牟宗三先生,並於1976年以榮譽甲等成績畢業於香港中文大學哲學系。 1979年獲碩士學位後,放棄德國學術交流總署獎學金,改赴法國巴黎攻讀。1982年獲巴黎第一大學哲學研究所現代思想體系史部哲學史博士,年僅二十八歲。留法期間師事Jean Deprun與Julia Kristeva教授,並從學於Levinas, Gandillac, Vernant, Levi-Strauss, Roland Barthes, Foucault, Derrida, Serres, Boulez 等學者。 作者多年隱居授業,以著述與文本之微細分析為志,盡力於東西方思想之根源與價值重訂,亦曾任教於東海大學哲學系。 著有《形上史論》、《論語與中國思想研究》、《孟子平解》(以上由唐山出版社出版)。目前著述計劃:詩文學思想、鋼琴技法與音樂藝術思想等研究。 作者相關著作:《詩文學思想(一套三卷,不分售)》

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: