Home > Book
Check-outs :

藥功真傳秘抄 /

 • Hit:60
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《藥功真傳秘抄》 自序 武術之道,其主旨固不外強身健魄、防患禦侮,初無所用於藥物也。然在練習武功之時,既難免於意外之損傷,蓋稍不加意,在在足以發生危險,輕則斷肢裂膚,重則傷及內部。若功夫既成之後,與人交手,更不免拳打足跌之傷。 不論是我之傷人,或人之傷我,皆當加以醫治,而免死亡之慘。且練習武功之人,必先去除其一切疾病,使內部完整堅強,始克奏效。欲其如此,謂非賴藥物之調攝而能如願耶。故武術中於拳腳器械、內外功夫之外,另有藥功一門也。且其所謂藥功者,範圍至廣,初不僅限於救治一事,大而對於補益卻病之法,小而對蒙藥麻藥之道,無不包羅其中。 即如行獵之人,必用銃矢以獵獸,而發銃之藥,亦必須預製。且猛鷙之獸,非尋常箭弩所可殺,又必借藥箭而製之。凡此種種,其藥物之配合,亦須有相當之研究,故藥物對於武功,有極深切之關係,而不容忽視者也。 予自幼奔走南北,歷從數師,對於武術一道,略知門徑,惜為人事所困,致未能進求深造。而於藥功一門,亦頗習聞。蓋陳師鳳山,實為此中高手。往昔寄居歷下,得師口授甚多,其法多世所不傳者,對於制人之毒物、救人之驗方、採藥製藥之法則,述之靡詳。且曾與醫家共究其所以然之理,亦頗有得。爰乃出其餘緒,追記所聞於陳師者。更旁搜博採,熔於一爐,加以詮註,匯為一編,題曰 《藥功真傳秘抄》,付梓行世,期與武術界相切磋。 且予之作是編也,非欲以此自炫,作欺世盜名之想。實因鑒於近世所出之武術書籍,雖浩如煙海,欲求其關於藥功者,實如鳳毛麟角,渺不可得。即有附方藥一二於書尾者,又多略而不詳。非但全部之藥功不可得,即關於救治方面之傷科書本,亦不可多見也。 孔子有言曰:知之為知之,不知為不知。予以藥功於武術上既有極深切之關係,宜有所提倡。若對於此道,一無所知,則亦已耳。既有所知,自當供之於世,豈容視同懷寶而自私自秘乎?且我之所知,未必能盡藥功之秘,或有所不及知者在也。茲編之作,唯盡我知者而記之。其不知者則寧付闕如,以待知者。不敢強作解人,為空泛之談以惑人,此予編輯本書之主旨也。書將付梓,特書此數語以為序。 辛未冬十月倜庵 自序於海上寄廬

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: