Home > Book
Check-outs :

97年度商業e化體系輔導成果彙編. 97年度 /

 • Hit:78
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 透過受輔導廠商導入e化過程與成果經驗,有效分享商業e化最新趨勢及企業導入經驗,供產、官、學、研、有意願應用商業e化之企業、資訊服務業、物流及金流等業者參考。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: