Home > Book
Check-outs :

有線電視通訊 : 寬頻網路主角 /

 • Hit:30
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 時下學生對光纖通訊是耳熟能詳,(通訊)多年。有線電視是網路(通訊)當紅炸子雞,因此本書名為(有線電視通訊)是名正言順名副其實。要精通有線電視需具備寬頻網路、數位通訊、電視工程、衛星、多媒體、信號處理HDTV、電磁波、電子電線、各項電信法規等涵養。本書對學子研究工作有相輔相成之效,更是入門者最佳選擇。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: