Home > Book
Check-outs :

胡塞爾現象學解析 /

 • Hit:59
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 本書以哲學分析方式,系統地剖解胡塞爾現象學的關鍵問題,聚焦於意識與自我問題的探究;並以佛教唯識學的理論與觀念作參照,突顯胡塞爾現象學之特性,特別是就唯識學的轉依理論與胡塞爾的現象學還原原理,作一概念與方法論方面之對比,此種全面的比較哲學的研究,深具學術價值。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: