Home > Book
Check-outs :

先秦經學史 /

 • Hit:211
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《先秦經學史 (上/下)》 本書記述討論先秦經學歷史,始孔子前之經學,定經學創始於孔子;終嬴秦與項楚焚禁經籍及秦始皇坑儒。又大分為二:一為論先秦諸子儒墨道法雜家之經學;二為通論十三經。其論諸子之經學也,莫不詳論諸子之各經之說,溯其源本,明其旨要,章其流變,著其要義於目次。其通論十三經之要義也,則就易、詩、書、三禮(大戴禮記附)、春秋三傳(國語附)、論語、孟子、孝經、爾雅之傳本,著其因革,抉別疑文,尤於各經著者之經說要義,多引原書原文以徵實。 從第壹卷「孔子前之經學」迄第拾參卷「嬴秦焚禁經籍予後世經學之影響」,記其要目,有:「經學起於周代」、「孔子之六經學及作春秋與言粹論語」、「七十子及其後學者如游夏端木顓孫之經學與傳經」、「曾思孟一脈相承之傳道」及「荀卿之六經學與傳經」、「儒家以外之先秦諸子墨老莊韓及雜家呂氏春秋之經學」,凡伍卷,約占全書之百分之六十二。第陸至拾貳卷為羣經通論,其要義計為釋經名義、記歷代經數、考經時代、明經板本、辨經本真贋、析各經重要指恉,末第拾参卷則詳徵秦斯焚經阬儒之經過,尤其予後世經籍殘損致生補經與私造偽經之影響,多匡正舊誤,發昔人之未及。 凡十三卷諸多章節目錄,七十餘萬言,欲於先秦經學作通盤全面之論述,綆短汲深,博雅幸有以教我,雖一言一句之匡正,亦誠吾師也。

作者介紹 程元敏 安徽省嘉山縣人,1931年生,國立臺灣大學中國文學研究所畢業,文學博士。歷任臺灣大學中國文學系所教授、香港珠海大學教授,美國普林斯頓大學訪問學人。主授尚書、中國經學史。著有〈王柏之生平與學術〉(博士論文)、《三經新義輯考彙評》、《三國蜀經學》、《春秋左氏經傳集解序疏證》、《書序通考》(此書獲1999年中山學術獎)、《詩序新考》、《尚書學史》、《尚書周書四篇義證》,分別在臺灣及大陸出版。別有單篇論文百餘篇,刊載在臺灣多種學術刊物。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: