Home > Book
Check-outs :

李賀詩注 /

 • Hit:76
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 李賀,字長吉。七歲即能賦詩,為韓愈、皇甫堤所知賞。其詩對當時世局宦官專權、藩鎮割據、官吏腐敗等黑暗現象有所諷刺、揭露;對人民所受的殘酷壓迫、剝削有所反映,也抒發了自己不得志的悲憤。繼承了浪漫主義詩歌的優秀傳統,善於以豐富奇特的想像、新穎瑰奇的語言表現出幽遂神秘的境界;其詩的構想、比喻都戛戛獨造,不落俗套,在中唐詩壇上獨樹一幟,為李商隱、杜牧所推崇。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: