Home > Book
Check-outs :

越南魂 : 語言、文字與反霸權 = Việt Nam Hồn : ngôn ngữ, văn tự và chống chủ nghĩa bá quyền = Vietnamese spirit : language, orthography and anti-hegemony /

 • Hit:32
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

本書從台越人文比較研究的觀點深入探討越南的歷史、語言、文學與文化議題。

 十七世紀,鄭成功三千名部下投靠越南阮主,他們的現況如何?
 一九四五年蔣介石派二十萬大軍到越南接受日軍投降,發生什麼驚天駭人的秘聞?
 為什麼越南會廢漢字改用羅馬字?越南國語字的來源如何?
 是什麼因素讓越南能夠擺脫殖民地,在帝國縫隙中求生存?

 本書帶讀者探索答案。

作者簡介

蔣為文
 
 美國德州大學語言學博士,現為台灣國立成功大學台灣文學系教授、台灣語文測驗中心主任、越南研究中心主任、台文筆會常務理事。曾任日本東京外國語大學亞非研究所及越南社科院與河內國家大學訪問學者,台越文化協會第一、二任理事長,台灣羅馬字協會第三屆理事長,台灣東南亞學會第一屆副秘書長及教育部國語會委員。作者從大學時代就參與台灣語文運動,曾做過淡江大學台語文社創社社長、學生台灣語文促進會創會幹部。留學美國期間,做過台灣同學會會長、全美台灣學生社社委、北美洲台灣研究年會社委、德州大學LINGUA語言學會會長等。他的研究語言包含台語及越南語,研究專長包含台語文學、台語認證、社會語言學、越南研究及漢字文化圈的脫漢運動等。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: