Home > Book
Check-outs :

細說儀禮 /

 • Hit:11
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

本書《細說儀禮》是《細說二十四經》叢書(含附錄共23種45冊)最後完成的一部書,自2007年接受家父命令來編纂此叢書,耀環夙夜匪懈,黽勉勵事,箇中滋味,不足為外人所道。    《細說儀禮》原為家父依照其先師孔德成先生教授《儀禮》時的分段方法與解說,加上自身五十年的教研經驗,將其寫定的手稿。今由耀環重新編纂,本著時代的使命,延續鄭玄的精神,除重新校勘經文與註釋外,亦參考前賢著作與近人研究成果及出土材料,將《儀禮》重新分段、分節命名,賦予新生命,期許自己能成為第四代《儀禮》讀本的寫定者,使讀者易於直讀《儀禮》,不再是天書。所以本書有五大創新,今說明如下:     1.恢復大戴本的編排順序:    大戴本的《儀禮》首三篇是加冠命字成年之《士冠禮》、《士昬禮》、及相見「介」「摯」之《士相見禮》,此三者為個人從生到成年為士。《士喪禮》、《既夕禮》、《士虞禮》三篇連於後,述士喪父母,從死到殯、葬、安魂的所有禮節。再《特牲饋食禮》、《少牢饋食禮》、《有司徹》三篇祭禮,接續於後。    續社交禮節之《鄉飲酒禮》、《鄉射禮》、《燕禮》、《大射儀》相連於後,後接邦交之《聘禮》、諸侯饗大夫之《公食大夫禮》、及諸侯朝見天子之《覲禮》,這七篇屬出將入相的出仕禮。    大戴本的《儀禮》最終之《喪服》記天子以致庶人居喪衣服、年月,顯親疏隆殺。井然有序,孔子之心法。 2.拆分《既夕禮》之《記》為二。3.重新分章節,每篇之下之大標《經》與《記》,而《經》之下共分成117節303段,使新時代的研讀者,快速讀懂《儀禮》,明瞭時代內涵。4.直接標示古今字與假借字:使讀者易於直讀,輕鬆認識文字的古往今來。5.首創標示「今文經古文經的用字」:「今文經《儀禮》」的用字,是直解《儀禮》,即直譯《儀禮》,所以在解經的過程中不斷創造新字;而「古文經《儀禮》」的用字則是隱藏了一些上古社會涵義,直讀時不再侷限於字詞的句讀之學,徹底解放我們無限潛能的想像力,使讀者直讀《儀禮》中的精髓。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: