Home > Book
Check-outs :

完美的簡歷 /

 • Hit:150
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 第一印象是至為關鍵的,而對於絕大多數潛在的僱主來講,你的簡歷就是你給人的第一印象。 無論是你正在申請第一份工作,還是你正在計劃各種重要的事業變動,你的簡歷都將是你的武庫中最有力的殺手

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: