Home > Book
Check-outs :

從臺灣到異域 : 文學研究論稿 /

 • Hit:127
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 本書是作者十多年來在學術刊物發表的論文,經董理後分為六單元:台灣篇論鄭經、邱水、蘇東岳;異域篇論李滉、鄭懷德、高行健;民俗宗教篇論上已節、宋濂與佛教、劉基與佛道、封神小說哪叱形象的演化;童謠篇論先秦兩漢讖緯性童謠、魏晉南北朝童謠的背景、明代童謠的理論與創作;古典篇論蕭衍、紅樓夢燈謎、謝肅、洪朝選、洪亮吉、孫中山;現代篇則分論聞一多和徐志摩。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: