Home > Book
Check-outs :

紀念李炳南教授往生二十週年學術研討會論文集 /

 • Hit:72
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 民國九十五年四月八日,「紀念李炳南教授往生二十週年學術研討會」,在中興大學綜合大樓的國際會議廳召開。研討會發表的十篇論文,內容有李炳南教授在世的教育理念、講經與修行、法書、弘護小品講表、淨土思想、論語、禮記、詩階述唐、詩歌創作等探討。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: